Informace o zpracování Vašich osobních údajů

s účinností od 25.5.2018

Taneční škola Plamínek, Jiří Plamínek, IČO 1120 7744 vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) informuje:

Které Vaše údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje, které jste nám sdělili přihláškou, tedy: jméno, příjmení, adresa, rok narození,  pohlaví, telefon, email, kontaktní údaje rodiče (u mládeže) nebo kontaktní údaje na druhého z páru (u dospělých), informace o studiu, fakturační a transakční údaje (tj. zejména o fakturačních podmínkách, přijatých platbách, příp. zvláštních ujednáních apod.), údaj o případné zdravotní nezpůsobilosti absolvovat lekce (v případě storna), informace ze vzájemné komunikace (informace z e-mailů, telefonických rozhovorů, kontaktních formulářů).

Součástí shromažďovaných osobních údajů může být i případný záznam o Vaší docházce a stejně tak fotografický záznam v běžné dokumentační kvalitě pořízený v prostorách konání kurzů a akcí.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme, abychom zajistili řádné uzavření, a také plnění, našich vzájemných smluvních závazků ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje zpracováváme po dobu jednání o uzavření smlouvy k našim službám, po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 3 let od skončení příslušné služby. To, že nám údaje poskytnete, je nutné k uzavření smlouvy, bez toho to nejde.

Vaše údaje zpracováváme také pro plnění našich zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Tím jsou myšleny např. účetní, daňové a archivační povinnosti, poskytnutí ev. součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Tyto osobní údaje budou zpracovány vždy po zákonem stanovenou dobu.  Dále jsou údaje zpracovávány v rámci hájení našich oprávněných zájmů – např. pro účinnou obhajobu v případě ev. sporu, i když ho nepředpokládáme. V tom případě se doba uchovávání prodlužuje o dobu, po kterou je případný spor veden. Naším oprávněným zájmem je také zasílání obchodních sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení. Jedná se o dobu, po kterou Vám poskytujeme službu a následně ještě po dobu 3 let.

V rámci ochrany našich práv dochází rovněž ke zpracování osobních údajů prostřednictvím obrazového záznamu kamerového systému v prostorách, které využíváme pro poskytnutí služeb. Osobní údaje v rozsahu těchto záznamů budou v případě mimořádných událostí zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení a podobně. Tyto záznamy jsou zpravidla ukládány ne déle než 1 měsíc.

Komu můžeme Vaše osobní údaje předat

Vaše osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, zejména finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod. Dále mohou být předány pro plnění smlouvy našim subdodavatelům a zpracovatelům, jako jsou např.: provozovatelé poštovních a kurýrních služeb, účetní a právní kanceláře, grafická studia, lektoři a další personál kurzů. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.

Tak jako dříve, ani nyní, Vaše osobní údaje zásadně nikdy nepředáváme dalším subjektům za účelem jejich využití v reklamě či marketingu třetích stran.

Osobní údaje také zásadně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

Snažíme se předejít jakémukoliv neoprávněnému užití osobních údajů. Pevně věříme, že údaje o druhé osobě v tanečním páru nám předáváte pro společnou účast v páru či pro účast mladistvých a řádnou související komunikací s druhým z tanečního páru či s rodiči nevznikne žádný problém.

Co od nás v této souvislosti můžete požadovat

Můžete na nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv a pokud ano, jaké údaje evidujeme. Můžete požadovat opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Tato práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu gdpr@plaminek.cz nebo písemně na korespondenční adresu Národní 10, 110 00 Praha 1. Vaši žádost vyřídíme do 30 dnů, pokud to nebude z nějakého důvodu reálné, pak Vás ale v tomto termínu budeme kontaktovat. Můžete podat i stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.